KOJE SU VRSTE ŽIVOTNIH OSIGURANJA?


Sve vrste osiguranja djeluju na osnovnom principu: osiguravajućoj kući platite premiju i ako u vrijeme trajanja osiguranja umrete, dogovorenom korisniku isplatit će se svota, koja je na polici osiguranja. Iako vam se čini da je u današnje vrijeme bezbroj vrsta životnih osiguranja, svaka je samo varijanta osnovne vrste osiguranja. Mogli bi reći da poznajemo tri osnovne vrste životnog osiguranja, iz kojih su se razvile brojne varijante. Da bi izabrali primjerenu vrstu osiguranja s obzirom na vašu individualnu situaciju, morate razumjeti razlike među njima.

  • 1. Mješovito životno osiguranje
  • 2. Osiguranje za slučaj smrti
  • 3. Životno osiguranje sa investicijskim rizikom

MJEŠOVITO ŽIVOTNO OSIGURANJE ...

Mješovito životno osiguranje je osiguranje i štednja istodobno. Sa sklopljenjem ovog oblika životnog osiguranja dogovorenom korisniku se na kraju trajanja osiguranja isplati dogovorena osigurana svota sa pripisanimi dobicima. Može se isplatiti u jednokratnom iznosu ili u obliku mjesečne rente.

U slučaju smrti osigurane osobe u vrijeme trajanja osiguranja dogovorenom korisniku se isplati dogovorena osigurana svota za slučaj smrti zajedno sa pripisanimi dobicima. Ova vrsta životnog osiguranja vrlo je sigurna jer su osiguravajuće kuće kod investicija jako ograničene. To ujedno i znaći da vam ne omogućuje jako velikih donosa, ali ipak JAMČI isplatu dogovorene osigurane svote prilikom događaja s pripisanim dobicima, a ujedno ste još osigurani za slučaj smrti.

ŽIVOTNO OSIGURANJE ZA SLUČAJ SMRTI SA ODREĐENIM TRAJANJEM

U tom ste slučaju osigurani samo za slučaj smrti i to samo za određeni period. Ako za vrijeme trajanja osiguranja umrete, dogovoreni korisnik prima cijelu isplatu, koja je napisana na polici osiguranja. Ako vrijeme trajanja osiguranja doživite, vašem se korisnik ne isplaćuje nikakav iznos. Jeftinije je, ali ne uključuje komponente štednje.

  • Doživotno osiguranje za slučaj smrti
Posebnost ovih vrsta osiguranja jest da vrijeme trajanja osiguranja nije određeno, već je osoba osigurana do kraja života. Osiguranik plaća premiju do kraja života. U slučaju smrti dogovoreni korisnik dobiva isplaćenu dogovorenu osiguranu svotu i osiguranje se zaključuje.
  • Životno osiguranje s vremenski ograničenim rokom isplate
Bit ovog osiguranja jest da osiguravajuća kuća isplati dogovorjenu osiguranu svotu tek nakon prestanka trajanja osiguranja bez obzira na to, da li je u vrijeme trajanja osiguranja osiguranik umro ili ne. To osiguranje jako nalikuje klasičnom životnom osiguranju s tom razlikom, da osiguravajuća kuća u vrijeme smrti osiguranika osigurane svote ne isplaćuje odmah, već tek nakon prestanka trajanja osiguranja. Ova vrsta osiguranja je primjerena, ukoliko bi si htjeli omogućiti primjereno pokriće i kapital za točno određeno razdoblje, npr. za školovanje djece ili mirovinu. U tom ste slučaju osigurani samo za slučaj smrti i to za određeni period.

ŽIVOTNO OSIGURANJE SA INVESTICIJSKIM RIZIKOM

Ova vrsta životnog osiguranja relativno je novi produkt na tržištu osiguranja. Neki ga nazivaju i investicijsko životno osiguranje; životno osiguranje, vezano na uzajamne fondove; životno osiguranje, vezano na investicijske fondove. To je oblik životnog osiguranja, u kojem osim osiguranja za slučaj smrti štedite i u odabranim uzajamnim fondovima. Sa dijelom premije osiguranja koji je namijenjen štednji, uđite na tržište kapitala i time preuzmite investicijski rizik na sebe. A u isti mah možete postizati i veće dobiti u usporedbi sa ostalim oblicima životnih osiguranja.

Ova vrsta životnog osiguranja primjerena je samo za one koji poznajete djelovanje tržišta kapitala te ste spremni preuzeti rizik uz kretanje vrijednosti imovine, koja je u tom slučaju investicirana u različitim uzajamnim fondovima. Dakako to nije oblik životnog osiguranja zbog kojeg bi se vam isplatilo prestati plaćati vaše klasično životno osiguranje i napraviti novo sa investicijskom rizikom. A može služiti kao jednokratna nadgradnja postojećeg osiguranja ili kao jedan od instrumenata za postizanje vaše financijske sigurnosti i neovisnosti.

Vodič do odluke

Jedno od najčešćih pitanja koje ljudi postavljaju o životnom osiguranju jest, koje od životnih osiguranje neka sklope. Odgovor se glasi: to ovisi od mnoštva faktora, uključujući i dužinu pokrića, vaših financijskih mogućnosti, koliko rizika želite itd.